Spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu

Aby sme Vám mohli zasielať pravidelné oznámenia a novinky z nášho eshopu, potrebujeme od vás emailovú adresu, na ktorú Vám oznámení budeme zasielať.


PODMIENKY SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA SÚHLASU

K ODBERU NEWSLETTERU

1. Totožnosť a kontaktné údaje Správca

1.1. Správcom osobných údajov je spoločnosť Dagmar Adamčíková, IČO: 05451990, so sídlom Kosmonautů 169, 405 02, Děčín 27 - Breziny, Česká republika, zapísaná pod Č.j.: P12 36837/2016 OZI, Sp.značkou: OZI 4018/2016 MČ Praha 12,

1.2 Kontaktné údaje Správca sú nasledujúce: adresa pre doručovanie: Predajňa Alysia bielizeň, Rytířova 856 / 6,143 00, Praha 4, Česká republika, adresa elektronickej pošty: hancinkramek@seznam.cz, info@hancinkramek.cz, telefón +420 778 047 299

(Ďalej len "Kontaktné údaje Správca").

1.3 Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

2 Poskytnutie osobných údajov

2.1 Návštevník e-shopu https://hancinkramek.cz ako fyzická osoba (ďalej len "Subjekt údajov") vyplnením a odoslaním svojej emailovej adresy v žiadosti o zasielanie newsletteru Správcovi udeľuje Správcovi súhlas so spracovaním osobných údajov (ďalej len "Súhlas") podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej tiež ako "GDPR"). Správca v súvislosti so spracovaním osobných údajov poskytuje Subjektu údajov podľa čl. 13 GDPR nižšie uvedené informácie.

2.2 Správca bude na základe udeleného Súhlasu o Subjektu údajov spracovávať nasledujúce osobné údaje:

- emailová adresa;

(Spoločne ďalej len "Osobné údaje").

 

3. Účel spracovania Osobných údajov

3.1 Správca bude na základe tohto Súhlasu spracovávať Osobné údaje pre zasielanie obchodných oznámení Správca, najmä zasielanie zliav na tovar ponúkaný Správcom, zasielanie ponúk a informačných e-mailov o tovare a službách ponúkaných Správcom a ďalších reklamných, marketingových či obchodných oznámení Správca, vrátane vykonávania prieskumov trhu Správcom.

3.2 Zo strany Správca nedochádza na základe Súhlasu k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR.

3.3 Udelenie Súhlasu nie je zmluvným požiadavkou Správca a nie je ním podmienené ďalšie trvanie akéhokoľvek vzťahu.

 

4 Ďalšie príjemcovia Osobných údajov

4.1 Osobné údaje Subjektu údajov môžu byť Správcom sprístupnené týmto tretím osobám:

      4.1.1 osobám poskytujúcim Správcovia a / alebo iným príjemcom serverové, webové, cloudové alebo IT služby.

4.2 Správca nemá v úmysle odovzdať Osobné údaje Subjektu údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 

5. Doba uloženia Osobných údajov

5.1 Osobné údaje Subjektu údajov budú Správcom spracovávané po dobu potrebnú k naplneniu účelu spracovania Osobných údajov, najdlhšie však tri (3) roky od udelenia Súhlasu.

 

6. Práva Subjektu údajov

6.1. V súlade s predpismi na ochranu osobných údajov má Dotknutá osoba tieto práva:

6.1.1. Právo na prístup k Osobným údajom u Správca, čo znamená, že Subjekt údajov môže kedykoľvek požiadať o potvrdenie Správca, či Osobné údaje sú alebo nie sú spracovávané, a ak sú, potom na aké účely, v akom rozsahu, komu sú sprístupnené, ako dlho budú spracovávané, či má právo na opravu, vymazanie, obmedzenia spracovania či vzniesť námietku, odkiaľ Osobné údaje boli získané, a či dochádza na základe spracovania Osobných údajov k automatickému rozhodovanie, vrátane prípadného profilovanie. Dotknutá osoba má tiež právo získať kópiu Osobných údajov, pričom prvý poskytnutie je bezplatné, za ďalšie poskytnutie potom môže Správca požadovať primeranú úhradu administratívnych nákladov;

6.1.2. Právo na opravu Osobných údajov, čo znamená, že Subjekt údajov môže kedykoľvek požiadať Správcu o opravu či doplnenie Osobných údajov, ak by boli nepresné či neúplné;

6.1.3. Právo na vymazanie Osobných údajov, čo znamená, že Správca musí vymazať Osobné údaje ak (i) už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) Subjekt údajov odvolá súhlas a neexistuje žiadny ďalší dôvod pre spracovanie, (iii ) Subjekt údajov vznesie námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúcou oprávnené dôvody pre spracovanie, (iv) spracovanie je protiprávne alebo (v) to ukladá zákonná povinnosť;

6.1.4. Právo na obmedzenie spracovanie Osobných údajov, čo znamená, že kým sa nevyrieši sporné otázky ohľadom spracovania Osobných údajov, konkrétne ak (i) Subjekt údajov popiera presnosť Osobných údajov, (ii) spracovanie je protiprávne, ale namiesto vymazania Osobných údajov chce Dotknutá osoba ich spracovanie iba obmedziť, (iii) Správca už Osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Subjekt údajov áno, alebo (iv) ak Subjekt údajov vznesie námietku proti spracovaniu podľa čl. 5.1.6. tejto informačnej doložky, tak Správca môže mať Osobné údaje iba uložené a ďalšie spracovanie je podmienené súhlasom Subjektu údajov, prípadne tým, že tieto Osobné údaje sú potrebné z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov;

6.1.5. Právo na prenosnosť údajov, čo znamená, že Dotknutá osoba má právo získať Osobné údaje, ktoré poskytol Správcovi so súhlasom na spracovanie alebo na účely plnenia zmluvy, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a ďalej má právo, ak je to technicky uskutočniteľné, aby Správca údaje preniesol inému správcovi;

6.1.6. Právo namietať proti spravovaní Osobných údajov, čo znamená, že Subjekt údajov môže u Správca podať písomnú či elektronickú námietku voči spracovaniu Osobných údajov, čím spôsobí, že Správca Osobné údaje ďalej nespracováva, ak nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami subjektu údajov alebo jeho právami a slobodami.

6.2. Všetky svoje práva, stanovené predchádzajúcim odstavcom, môže Subjekt údajov uplatniť u Správca buďto písomnou formou doporučeného listu alebo elektronickou formou na Kontaktných údajoch Správca.

6.3. Ďalej má Subjekt údajov právo podať sťažnosť proti spracovaniu Osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (web:www.uoou.cz)

 

7. Odvolanie súhlasu

7.1 Tento Súhlas môže Subjekt údajov kedykoľvek odvolať, teda tak možno urobiť aj pred skončením vyššie uvedených skutočností. Súhlas môže Subjekt údajov odvolať prostredníctvom formulára dostupného u Správca alebo ľubovoľnou formou prostredníctvom Kontaktných údajov Správca.

7.2 Odvolaním Súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúce zo Súhlasu, ktorý bol udelený pred jeho odvolaním. Po skončení platnosti Súhlasu v súlade s týmto článkom Osobné údaje budú zmazané, pokiaľ pre ich ďalšie spracovanie nebude existovať iný zákonný dôvod.

Táto Informačná doložka - je vyhotovená v slovenskom jazyku a nadobúda platnosť a účinnosť dňa 25.05.2018. Správca je oprávnený kedykoľvek túto informačnú doložku zmeniť alebo aktualizovať bez udania dôvodov.