Dôležité upozornenie kupujúceho pred začatím reklamácie

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech - (výňatok znenie článkov z "OBCHODNÝCH PODMIENOK")

 • Od dodávky tovaru, ktorého cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

 • Od dodávky tovaru, ktoré je vyrobené ako atypické (zákazková textilná výroba), ktoré bolo upravené podľa priania kupujúceho, alebo tretiu osobu. Pri tovare poškodeného alebo špinavého. Ďalej potom tovar u ktorého nebolo dodržané kupujúcim jeho ošetrenie alebo pranie uvedeného výrobcom na štítku alebo obale tovaru. Pozor - pri prvom praní môže tovar farbiť!

 

 • 5.1.3. podľa smernice EU L 144/19 ÚRADNÝ VESTNÍK EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV 4.6.1997 SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 97/7 / ES z 20. mája 1997 sú erotické pomôcky považované za "Tovar zvláštneho charakteru" a ich vrátenie a výmena nie je z hygienických dôvodov možná . Do tejto skupiny výnimiek z §53 a podľa § 1837 OZ patrí aj spodná bielizeň u něhožš sa nedá vylúčiť, že bolo použité priamo na intímnych partiách. Spodná bielizeň - nohavičky, tangá, boxerky, slipy a trenírky z hygienických dôvodov nevymieňame a neakceptujeme odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

 • Od dodávky tovaru v uzavretom darčekovom obale, ktoré kupujúci z obalu vyňal a obal poškodil alebo inak znehodnotil a tým je tento tovar ďalej nepredajné.

 

 • Od dodávky tovaru, ktoré sa mierne farebne odlišuje od tovaru vyobrazeného na fotografiách uvedených v eshope (farebná fotodokumentácie v eshope je len informatívny). Farbenie použitých látok a textilných materiálov prebieha v dávkach, a v každej nasledujúcej dávke teda môže dôjsť k miernym barevnostním odchýlkam. Ďalej potom záleží na nastavení farebných hĺbok (RGB) každého monitora PC, notebooku, tabletu a mobilného telefónu!

 

 • Ak sa nejedná o prípad vyššie uvedený, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade , že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.

 

 • Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúci využije vzorový formulár poskytnutý predávajúcim, ktorý tvorí prílohu tohto dokumentu a musí byť vlastnoručne podpísaný! Odstúpenie od kúpnej zmluvy zasiela kupujúci priložené spoločne s vráteným tovarom alebo zašle Slovenskou poštou písomne ​​doporučeným listom na kontaktnú adresu predávajúceho: Dagmar Adamčíková - AlysiaCZ, Kosmonautů 169, Děčín 27 - Březiny, 405 02, Česká republika. Vždy nás dopredu informujte telefonicky alebo emailom!

 

 • V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy kupujúcim. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci už uhradenej náklady na dopravu a dobierkové zaslaného tovaru, ďalej potom náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

 

 • V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do tridsiatich (30) pracovných dní od dátumu odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti.

 

 • Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

 

 • Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

 

 • Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

 

 • Plné znenie viz. "OBCHODNÉ PODMIENKY"     
tlacitko_bordo_ods_kup_slm_slov_195x80.jpg