Hančin krámek - Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti

Dagmar Adamčíková

se sídlem

Kosmonautů 169, 405 02, Děčín XXVII - Březiny

IČO:05451990

DIČ: CZ6360081277

Není plátce DPH

prodej zboží prostřednictvím on-line obchodů umístěných na internetové adrese

https://www.alysiapradlo.cz a https://www.hancinkramek.cz/

1. úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti: Dagmar Adamčíková – Alysia.cz se sídlem: Kosmonautů 169, 405 02, Děčín XXVII – Březiny, identifikační číslo IČ: 05451990, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím (dále jen "prodávajícím") a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://www.alysiapradlo.cz, https://www.hancinkramek.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se vztahují i na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. uživatelský účet

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České a Slovenské republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující závazný objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

Závazný objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • 3.4.1. závazně objednávaném zboží (závazně objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

 • 3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení závazně objednávaného zboží a

 • 3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů (15).

3.10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

3.12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

3.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • 4.1.1. Platba platební kartou - dobírka u dopravce: 55 CZK/ 2.80 EUR.

 • 4.1.2. Bezhotovostně: převodem na firemní účet - CZK prodávajícího č.:2501077312/2010, IBAN.:CZ7420100000002501077312,BIC kód:FIOBCZPP, vedený u společnosti: Fio banka (dále jen „účet prodávajícího“). Variabilní symbolem je: číslo objednávky (faktury) - bankovní poplatek: 0 CZK.

 • 4.1.3. Bezhotovostně: převodem na firemní účet - EUR prodávajícího č.:2001280269/2010, IBAN.:CZ3020100000002001280269,BIC kód:FIOBCZPP, vedený u společnosti: Fio banka (dále jen „účet prodávajícího“). Variabilní symbolem je: číslo objednávky (faktury) - bankovní poplatek: 0 EUR.

 • 4.1.4. Bezhotovostně: platební brány GoPay.a.s. – bankovní poplatek: 35 CZK / 2.80 EUR

Po odeslání objednávky má Zákazník možnost využít službu platební brány, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky či na zabezpečenou stránku pro platbu kartou. Po realizaci transakce předá brána informaci o provedení e-shopu, který může expedovat zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím bankovních účtů společnosti GoPay a.s..

DODATEK SMLUVNÍCH CEN DOPRAVNÉHO A DOBÍRKOVNÉHO : viz.odkaz

 

4.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.4. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby na běžný účet společnosti je kupní cena splatná do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy (za den uhrazení platby je považován den připsání platby na firemní účet prodávajícího). Po uplynutí 3 pracovních dnů je automaticky systémem shopu převedena objednávka do stavu "Platba: Dobírkou u dopravce" a je připočten poplatek za dobírku. V případě bezhotovostní platby "Platební bránou GoPay" je kupní cena splatná v okamžiku uzavření objednávky a to bezhotovostně elektronickou cestou.

4.6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.7. Prodávající je oprávněn, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu (OSVČ, firmy a kupující ze Slovenska). Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy nebo výměny zboží v těchto případech:

 • 5.1.1. při dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu (kurzu CZK/EUR) nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

 • 5.1.2. při dodávce zboží, které je vyrobeno jako atypické (zakázková textilní výroba), které bylo upraveno podle přání kupujícího, nebo třetí osobu. U zboží poškozeného nebo špinavého. Dále pak zboží u kterého nebylo dodrženo kupujícím jeho ošetření nebo praní uvedeného výrobcem na štítku nebo obalu zboží. Pozor - při prvním praní může zboží barvit,

 • 5.1.3. dle směrnice EU L 144/19 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 4. 6. 1997 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/7/ES ze dne 20. května 1997 jsou erotické pomůcky považovány za "Zboží zvláštního charakteru" a jejich vracení a výměna není z hygienických důvodů možná. Do této skupiny výjimek z §53 a dle § 1837 OZ patří spodní prádlo, zdravotní roušky a respirátory u nichž se nedá vyloučit, že byly použity přímo na intimních partiích nebo při ochraně před pandemií. Spodní prádlo - kalhotky, tanga, boxerky, slipy, trenýrky, roušky a respirátory z hygienických důvodů nevyměňujeme a neakceptujeme odstoupení od kupní smlouvy,

 • 5.1.4. při dodávce zboží v uzavřeném dárkovém obalu, které kupující z obalu vyňal a obal poškodil nebo jinak znehodnotil a tím je toto zboží dále neprodejné a nevratné,

 • 5.1.5. při dodávce zboží, které se mírně barevně odlišuje od zboží vyobrazeného na fotografiích uvedených v e-shopu (barevná fotodokumentace v eshopu je pouze informativní). Barvení použitých látek a textilních materiálů probíhá v dávkách, a v každé následující dávce tedy může dojít k mírné barevnostní odchylce. Dále pak záleží na správném nastavení barevných hloubek (RGB) každého monitoru PC, notebooku, tabletu a mobilního telefonu!

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží od dopravce, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží od dopravce.


5.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy kupující použije vzorový formulář poskytnutý prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy si kupující vytiskne (tlačítko na konci VOP.), vyplní a následně odešle prodávajícímu elektronickou poštou: alysiapradlo@seznam.cz nebo hancinkramek@seznam.cz , dále vyplněný tiskopis vloží do balíčku s vráceným zbožím a odešle prodávajícímu:

 

a) prostřednictvím výdejních míst "Zásilkovna ČR/SK" s použitím "reklamačního asistenta". Po informování prodávajícího kupujícím o reklamaci zboží vám bude zaslán elektronickou poštou štítek, který si vytisknete a nalepíte na zásilku (lze tento štítek vytisknou prostřednictvím pracovníka Zásilkovny ČR/SK po předložení čísla zásilky). Vždy nás předem informujte telefonicky nebo e-mailem! Tuto službu hradí prodávající.

b) na adresu prodávajícího: Dagmar Adamčíková  - Alysia, Kosmonautů 169, Děčín 27 – Březiny, 405 02, Česká republika. Prostřednictvím České pošty a to pouze službou "Balík do ruky" a bez dobírky! Prodávající nemá žádnou smlouvu o doručování prostřednictvím České pošty! Veškeré náklady za přepravu vráceného zboží při odstoupení od kupní smlouvy hradí kupující! Vždy nás předem informujte telefonicky nebo e-mailem! Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující již uhrazené náklady na dopravu a doběrečné u zaslaného zboží v objednávce. Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu (mimo čl. 5.3./a) a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do třiceti (30) pracovních dnů od data odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bezhotovostním převodem na účet kupujícího. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu do patnácti (15) pracovních dnů, a to bezhotovostně na účet písemně určený kupujícím.

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží v plné výši, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7. práva z vadného plnění

7.0. Záruční doba:

 • zboží při nákupu právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání je - 12 měsíců.

 • zboží při nákupu fyzickou osobou či osobou, jež nejedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání je - 24 měsíců.

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • 7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 • 7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 • 7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 • 7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství,

 • 7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Práva z vadného plnění nelze uplatnit v sídle nebo místě podnikání prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.5. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. ochrana osobních údajů

9.1. Společnost: Dagmar Adamčíková je zapsána v registru Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem: 00068681.

10. GDPR - ochrana osobních údajů - odkaz na samostatnou část

11. doručování

11.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena elektronickou poštou formou zápisu do tiskopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou elektronickou adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno. Vždy nám předem zašlete e-mailem vyplněný tiskopis o reklamaci nebo odstoupení od kupní smlouvy.

11.2. Za doručené se nepovažuje zásilka s vráceným zbožím od kupujícího, která je zaslána na jinou doručovací adresu prodejce jak je uvedeno v (čl.5.3./b), nebo se zásilka kupujícímu vrátila jako „Adresát neznámý“ nebo „Nedoručitelné“Vždy nás o reklamaci nebo vrácení zboží informujte předem prostřednictvím elektronické pošty. Následně Vám bude zaslán "reklamační asistent" s dopravou zdarma.

11.3. Zásilky se zbožím reklamovaným nebo vráceným, uložené v provozovnách a výdejnách dopravců (mimo čl. 5.3./a) nebo České pošty prodávající nepřevezme. Kupující je povinen zaslat vrácenou zásilku zboží v rámci služby dopravce „Doručení do ruky“. Zásilku s vráceným zbožím „Na dobírku“ prodávající nepřevezme a neuhradí.

11.4. Smluvní strany po vzájemné dohodě můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

12. závěrečná ustanovení

12.1. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy EUVíce informací o mimosoudním řešení sporů naleznete informace. Než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak doporučujeme Kupujícímu nejdříve využít veškerých kontaktů na Prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě po dobu jednoho roku a není přístupná.

12.4. Příloha 1: kontaktní údaje prodávajícího.

12.5. Příloha 2: formulář PDF pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.6. Příloha 3: poučení kupujícího k odstoupení od kupní smlouvy.
Ceny uvedeny s DPH 0%. Tyto VOP pro internetový obchod (e-shop)Dagmar Adamčíková : https://www.alysiapradlo.cz a https://www.hancinkramek.cz nabývají platnosti a účinnosti dne 15. května 2020.

tlacitko_bordo_ods_kup_slm_195x80.jpg