Důležité upozornění kupujícího před zahájením reklamace

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech (výňatek znění článků z "OBCHODNÍCH PODMÍNEK")

 • Od dodávky zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 

 • Od dodávky zboží, které je vyrobeno jako atypické (zakázková textilní výroba), které bylo upraveno podle přání kupujícího, nebo třetí osobu. U zboží poškozeného nebo špinavého. Dále pak zboží u kterého nebylo dodrženo kupujícím jeho ošetření nebo praní uvedeného výrobcem na štítku nebo obalu zboží. Pozor - při prvním praní může zboží barvit!

 

 • 5.1.3. dle směrnice EU L 144/19 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 4.6.1997 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/7/ES ze dne 20. května 1997 jsou erotické pomůcky považovány za "Zboží zvláštního charakteru" a jejich vracení a výměna není z hygienických důvodů možná. Do této skupiny výjimek z §53 a dle § 1837 OZ patří i spodní prádlo u něhožš se nedá vyloučit, že bylo použito přímo na intimních partiích. Spodní prádlo - kalhotky, tanga, boxerky, slipy a trenýrky z hygienických důvodů nevyměňujeme a neakceptujeme odstoupení od kupní smlouvy.

 

 • Od dodávky zboží v uzavřeném dárkovém obalu, které kupující z obalu vyňal a obal poškodil nebo jinak znehodnotil a tím je toto zboží dále neprodejné.

 

 • Od dodávky zboží, které se mírně barevně odlišuje od zboží vyobrazeného na fotografiích uvedených v e-shopu (barevná fotodokumentace v eshopu je pouze informativní). Barvení použitých látek a textilních materiálů probíhá v dávkách a v každé následující dávce tedy může dojít k mírným barevnostním odchylkám. Dále pak záleží na nastavení barevných hloubek (RGB) každého monitoru PC, notebooku, tabletu a mobilního telefonu!

 

 • Nejedná-li se o případ výše uvedený, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

 

 • Pro odstoupení od kupní smlouvy kupující využije vzorový formulář poskytnutý prodávajícím, jenž tvoří přílohu tohoto dokumentu. Odstoupení od kupní smlouvy zasílá kupující přiložené společně s vráceným zbožím nebo zašle Českou poštou písemně doporučeným dopisem na kontaktní adresu prodávajícího : Dagmar Adamčíková - AlysiaCZ, Kosmonautů 169, Děčín 27 - Březiny, 405 02, Česká republika. Vždy nás dopředu informujte telefonicky nebo emailem!

 

 • V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující již uhrazené náklady na dopravu a doběrečné zaslaného zboží, dále pak náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

 • V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do třiceti (30) pracovních dnů od data odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bezhotovostním převodem na účet kupujícího. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

 

 • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

 • Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

 • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

 • Plné znění viz. "OBCHODNÍ PODMINKY"
tlacitko_bordo_ods_kup_slm_195x80.jpg